1. Uvod

Mario Plešej
Pred vami je predstavitev raziskave in priročnik o delu z mladimi na področju dialoga, odpuščanja in sprave. Priročnik je namenjen predvsem mladinskim voditeljem in mladinskim delavcem ter učiteljem v srednjih šolah, ki želijo mlade usposobiti za dejavno in odgovorno državljanstvo. Poleg tega je pričujoča vsebina zanimiva tudi za družboslovne strokovnjake (sociologe, politologe, psihologe idr.), še posebej tiste, ki se raziskovalno ukvarjajo z mladino in mladinskim delom.

V Socialni akademiji, v kateri deluje večina avtorjev tega dela, se že več kot deset let izobraževalno in raziskovalno posvečamo mladim. Naš namen je na različne načine mlade spodbuditi, da se vključijo in dejavno sodelujejo v civilni družbi. Pri svojem delu opažamo, da so nerazrešeni problemi iz slovenske zgodovine 20. stoletja med glavnimi ovirami v razvoju civilne družbe in demokracije v Sloveniji. To se kaže zlasti v ostrih delitvah ter agresivnem ali celo sovražnem govoru, ki se pojavi ob pomembnih družbeno-političnih vprašanjih in odločitvah; tako je bilo na primer ob lanski krizi z migranti in begunci ali ob referendumu o spremembah družinske zakonodaje. Javne razprave o tovrstnih vprašanjih so velikokrat zaznamovane z medsebojnimi obtožbami in etiketiranjem, ki je povezano z nerazrešenimi preteklimi problemi, še posebej v zvezi z nasiljem med in po drugi svetovni vojni. Dialog v takih razmerah postane nemogoč, mnogi državljani, zlasti mladi, pa izgubljajo zaupanje v demokracijo. Spodnji graf prikazuje gibanje zadovoljstva z demokracijo med ljudmi v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih in v zadnjem času je zaznati občutno povečanje nezadovoljstva z demokracijo. Zagotovo ne moremo vzrokov za nezadovoljstvo pripisati le nerešenim problemom izpred 70 let, prepričani pa smo, da so le-ti med glavni razlogi za takšno stanje.

zadovoljstvo-demokracija
Graf 1: Gibanje zadovoljstva in nezadovoljstva z demokracijo v Sloveniji med anketiranci javnomnenjskih raziskav v obdobju od leta 1996 do 2014 (Toš in dr. 2014).

V slovenskem prostoru se nobena druga mladinska organizacija sistematično ne posveča temu, kar lahko poimenujemo kot »učenje iz zgodovine«. Posledično primanjkuje znanja in veščin o tem, kako izvajati raznovrstne program na tem področju. Gre za dejavnosti, s katerimi ozaveščamo mlade o kolektivnih konfliktih in krivicah, ki so se v prejšnjem stoletju v Sloveniji in drugod po svetu zgodile zaradi delovanja totalitarnih in avtoritarnih ideologij in režimov. V ta sklop dejavnosti sodi tudi obujanje spomina na žrtve teh režimov, opominjanje pred uničujočimi družbenimi posledicami teh režimov ter v povezavi s tem izobraževanje in vzgoja za dejavno in odgovorno državljanstvo. Slednje je po našem mnenju najboljši način za krepitev demokracije ter preventiva pred morebitnim ponovnim vzponom totalitarnih in avtoritarnih režimov.

Na podlagi pozitivnih izkušenj pri tovrstnem delu z mladimi v okviru programa Socialne akademije »SOS – Spomin. Opomin. Sprava.« smo se odločili, da opravimo raziskavo, kako mladi v Sloveniji gledajo na konflikte, dialog, odpuščanje in spravo. S pridobljenim vedenjem smo nato oplemenitili izkušnje v našem drugem programu »10 ključnih stvari«, v katerem mladi prek delavnic pridobijo veščine in sposobnosti, ki so v življenju pomembne, a jih šolski sistem za to ne usposablja. Rezultat so delavnice o dialogu, odpuščanju in spravi, predstavljene v tem priročniku.

Pričujoče delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V naslednjem poglavju predstavljamo razloge, zakaj je smiselno, da se mladi ukvarjajo s to tematiko in kateri so glavni nerazrešeni problemi iz slovenske zgodovine 20. stoletja. V tretjem poglavju podajamo svoja izhodišča, kako razumemo pojme dialog, odpuščanje in sprava. V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave med mladimi o konfliktih, dialogu, odpuščanju in spravi ter interpretacija rezultatov. Peto poglavje sestavljajo primeri vaj, s katerimi lahko pri mladih krepimo dialog, odpuščanje in spravo, predstavljeni pa so tudi glavni pristopi pri obravnavanju te tematike med mladimi. V šestem poglavju so zbrani viri in literatura, v zadnjem poglavju pa so navedene kratke informacije o avtorjih tega dela.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem mladim, ki so sodelovali pri zasnovi in izvedbi raziskave ter oblikovanju in izvedbi delavnic; na ta način smo uresničili načelo »z mladimi o mladih za mlade«. Hvala vsem srednjim šolam in učiteljem, ki so pokazali odprtost in pripravljenost za sodelovanje v tem projektu. Ne nazadnje gre zahvala Konferenci katoliških škofov Združenih držav, Uradu Republike Slovenije za mladino in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije za finančno podporo, s katero smo lahko izvedli ta projekt.

Izdala

Mario Plešej je magister znanosti na področju politologije. V Socialni akademiji od leta 2011 deluje kot izobraževalec in raziskovalec, zlasti na področju spominjanja in sprave.

Objavljeno dne Kategorije 1. UVOD