6. Viri in literatura

Bahovec, Igor. 2012. The Meaning of Culture for Reconciliation: Dialogue, Memory and Community. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 249–258. Zürich in Münster: LIT.

Bajec, Anton. 2000. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. Elektronski vir, dostopen na http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (zadnji poskus dostopa 29. 9. 2016).

Bohm, David. 1996. On Dialogue. New York: Routledge.

Buber, Martin. 1999. Dialoški princip. Ljubljana: Društvo 2000.

Deželak Barič, Vida. 2012. Prvi pravi popis – v vojnem in povojnem nasilju je umrlo 6,5 % Slovencev. Intervju, objavljen na multimedijskem portalu MMC RTV Slovenija, 10. 6. 2012. Elektronski vir, dostopen na http://www.rtvslo.si/slovenija/prvi-pravi-popis-v-vojnem-in-povojnem-nasilju-je-umrlo-6-5-slovencev/284939 (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Erzar, Tomaž. 2013. Pogoji odpuščanja. V Odstiranje zamolčanega: zbornik prispevkov, ur. Damjan Hančič, Gregor Jenuš in Neža Strajnar, 176–182. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo.

Flere, Sergej, Rudi Klanjšek, Miran Lavrič, Andrej Kirbiš, Marina Tavčar Krajnc, Marko Divjak, Tjaša Boroja, Barbara Zagorc in Andrej Naterer. 2014. Slovenian Youth 2013: Living in Times of Disillusionment, Risk and Precarity. Maribor: Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb; Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung. Elektronski vir, dostopen na http://projects.ff.uni-mb.si/~cepso/web/wp-content/uploads/2013/07/Study-final-web.pdf (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Isaacs, William. 1999. Dialogue: The Art Of Thinking Together. New York: Doubleday.

Krašovec, Jože. 2000. Med krivdo in spravo. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.

Lavrič, Miran, Sergej Flere, Marina Tavčar Krajnc, Rudi Klajnšek, Bojan Musil, Andrej Naterer, Andrej Kirbiš, Marko Divjak in Petra Lešek. 2011. Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Maribor: Aristej. Elektronski vir, dostopen na http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/Mladina_2010_Koncno_porocilo.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Mezirow, Jack. 1997. Transformation Theory: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 1997: 5–12. Elektronski vir, dostopen na http://www.esludwig.com/uploads/2/6/1/0/26105457/transformative-learning-mezirow-1997.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Platovnjak, Ivan. 2014. Dar novega življenja: pogovor z jezuitom p. dr. Ivanom Platovnjakom o odpuščanju. Božje okolje 39 (2): 6–9.

Simončič, Barbara. 2012. The Horizons of Reconciliaton After Traumatic Experience. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 267–274. Zürich in Münster: LIT.

Zgodovina Slovenije – SIstory. 2016. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Elektronski vir, dostopen na http://www.sistory.si/zrtve (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Taylor, Edward W. 1998. The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical Review. Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. Elektronski vir, dostopen na http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED423422.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. S., Heinze, L., Neufeld, J. E., Shorey, H. S., Roberts, J. C, in Roberts, D. E. 2005. Dispositional Forgiveness of Self, Others, and Situations. Journal of Personality, 73, 313-359.

Toš, Niko, Slavko Kurdija, Živa Broder, Rebeka Falle Zorman, Tina Vovk in May Doušak. 2014. Politbarometer 6/2014: junij 2014. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja. Elektronski vir, dostopen na http://www.cjm.si/ul/2014/PB_6_14.pdf (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Trontelj, Jože. 2012. On the Duty to Learn From History. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 25–31. Zürich in Münster: LIT.

Žalec, Bojan. 2012. Reconciliation: A Conceptual Analysis. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 87–95. Zürich in Münster: LIT.