5.1 Metode in tehnike

Mladim je še posebej blizu učenje z delom, saj tako lahko preko svoje izkušnje najdejo smisel v določeni aktivnosti. Metode in tehnike, zbrane v tem poglavju, so bile preizkušene na delavnicah kritičnega mišljenja, delavnicah 10 ključnih stvari – Brez zamere in na mednarodnem treningu European Youth Weeks. Izbrane so bile glede na uporabnost v povezavi z obravnavano tematiko naše raziskave in usklajene s priporočili fokusnih intervjujev.

Opisali smo glavne in osnovne ideje aktivnosti, vsem izvajalcem pa dopuščamo svobodo za prilagoditve glede na ciljno skupino in učni stil izvajalca.