5. Kako krepiti dialog, odpuščanje in spravo med mladimi?

Neža Repanšek, Mojca Galun, Kristina Kosmač
Mladi so velikokrat prepoznani kot pomembni akterji v konfliktih – kot mirovneži ali pa kot izvir konflikta samega. Ravno zato je mladinsko delo na področju vzgoje za mir in medkulturni dialog potrebno povsod, ne le na področjih, na katerih je konflikt ali kulturno neskladje. Mladinsko delo lahko namreč preprečuje nasilne konflikte, spodbuja spoštovanje človekovih pravic, opominja na raznolikost in odpira prostor za dialog za vse deležnike mladinskih aktivnosti.

Kadar se mladinski delavec sooča z iskanjem inovativnih in ustvarjalnih načinov razmišljanja, je zelo dobro, da razume potrebo po uravnoteženosti teoretskih izhodišč in izkustvenega učenja, iger vlog in drugih učnih procesov. Pristope mora znati prilagoditi na svoj lokalni kontekst, brez strahu pred inovacijami in spremembami. Nekatere metode bodo zanj uporabne, spet druge bodo le ustvarile nove ideje – prav vse pa so lahko izboljšane!

Obstoječi pristopi

Obstaja veliko kreativnih pristopov, s katerimi lahko odpiramo dialog in naslavljamo konflikte prav s pomočjo metod v mladinskem delu. Najpomembnejši pristopi vključujejo:

 • dejavnosti za vzpostavitev miru: Reševanje nasilnih konfliktov in vzpostavitev trajnostnega miru, na primer UNOY Peacebuilders;
 • dejavnosti, ki spodbujajo nenasilno vedenje: doseganje sprememb v družbi brez uporabe nasilja, kritično mišljenje in neposredne akcije, na primer Centar za mir;
 • dejavnosti za graditev zaupanja in sprave;
 • tematske mladinske dejavnosti, na primer okoljevarstvene;
 • ustvarjalne mladinske aktivnosti.

Omenjene pristope smo v skupini trenerjev na programu 10 ključnih stvari pregledali in jih postavili v primeren referenčni okvir. Ugotavljamo, da je različnim pristopom lasten metodološki okvir transformativnega (preobrazbenega) učenja (Mezirow 1997; Taylor 1998). Transformativno učenje je proces, pri katerem so predhodne, (nekritično) prevzete ideje, prepričanja, vrednote ali stališča postavljena pod vprašaj in se oblikujejo nova, ki imajo za posameznika večjo veljavnost. Učenje je transformativno, ko pride do sprememb referenčnega okvirja in ravno takšen okvir je lasten vsem našim dejavnostim.

Dejavnosti so zato zastavljene tako, da obravnavajo referenčni okvir dialoga, odpuščanja, sprave in konfliktov z dveh vidikov:

 1. z vidika vzorcev, navad in mišljenja: z mladimi opazujemo priučene navade naše družbe, vrednostne sisteme in »samoumevne« predpostavke;
 2. z vidika osebnih stališč (oz. lastnih pogledov): mladi se teh bolje zavedajo in jih že tudi s krajšimi dejavnostmi lažje kritično vrednotimo in spreminjamo, ker dobivamo takojšnje povratne informacije.

Transformativno učenje se ne zgodi »čez noč« – poleg velikih življenjskih prelomnic, ki vplivajo na naše dojemanje sveta, lahko mlade v proces transformativnega učenja predvsem s kritičnim vrednotenjem osebnih stališč, sčasoma vodimo do sprememb vzorcev mišljenja. Na osnovi izkušnje (dejavnost) in kritične refleksije (individualna ali skupinska evalvacija) tako želimo vplivati na nove načine delovanja v družbi.

V skladu s teorijo Mezirowa (1997) so naši trenerji sami prehajali skozi spodnje faze transformativnega učenja, podoben proces pa so z dejavnostmi poskušali odpirati prostor za preobrazbo tudi v različnih skupinah mladih:

 1. Doživljanje dileme, ne čutiš več trdnih tal pod nogami.
 2. Preučuješ samega sebe, lastna prepričanja.
 3. Kritično pregledaš ponotranjena prepričanja in se počutiš oddaljeno od tradicionalnih pričakovanj v povezavi s tvojo vlogo.
 4. Spoznanje, da nelagodje in različne faze transformacije doživljajo tudi drugi, ki so vključeni ta proces.
 5. Raziskuješ možnosti za nove načine delovanja.
 6. Gradiš na kompetencah in samozaupanju v novih vlogah.
 7. Načrtuješ potek dejavnosti.
 8. Pridobivaš znanja in spretnosti za izvajanje novih smeri delovanja.
 9. Preizkušaš nove vloge, jih ocenjuješ, preizprašuješ.
 10. Ponovno se vključiš v družbo z novo perspektivo.

Uporabni priročniki

Skupina trenerjev je pri pripravi izbora metod prišla v stik z različnimi metodološkimi priročniki; tukaj navajamo nekaj ključnih del, ki so najbolj vplivali na naše delo. Upamo, da bodo tudi drugi pedagoški in mladinski delavci v njih videli dodano vrednost in bodo uporabili tudi druge zanimive pristope za krepitev in usposabljanje mladih za dialog, odpuščanje in spravo.

Priročniki: