Nazarje: III. narodna konferenca o mladinski pastorali

Objavljeno: 26. oktobra 2015

V Nazarjah je med 22. in 24. oktobrom 2015 potekala III. narodna konferenca o mladinski pastorali. Udeležilo se je je okoli 30 mladih in odraslih, ki v različnih subjektih – na ravni škofij, župnij, redov ali združenj prevzemajo odgovornost za izvajanje programov za mlade in z mladimi.

Osrednja tema konference, ki je nosila naslov »Ne na trnek, na mrežo!«, je bila podpora nosilcem v mladinski pastorali. Udeleženci so se z različnih vidikov dotikali vprašanj, povezanih s podporo voditeljem, animatorjem, pa tudi duhovnikom in redovnikom pri delu z mladimi.

Izgorevanje voditeljev

Nazarje_2Udeleženci konference zaznavajo, da je velik delež nosilcev v mladinski pastorali preobremenjen. Isti animatorji, voditelji, duhovniki ali redovniki se pogosto lotevajo več nalog: vodenje zbora, oratorija, mladinske skupine in drugih – kar pri nekaterih povzroča tudi znake izgorelosti. Izgorelost pa ne nastopi nujno le zaradi preobilice dela. Vzrok je lahko tudi neustrezna podpora.

Brez podpore nosilec ne raste – ne osebnostno, pa tudi ne strokovno. Tako pri delu kot tudi sicer ne uresničuje vseh svojih potencialov. Najustreznejše oblike podpore so usposabljanja, srečanja, ustvarjanje različnih skupin, molitev, plačilo ali vsaj povrnitev stroškov, pohvala, izraženo zanimanje za delo, možnosti za izmenjave s podobnimi nosilci v tujini in še mnoge druge.

Podpora na sistemski ravni

Podpore pa ni dovolj razumeti le v kontekstu posameznika. Naloga Medškofijskega odbora za mladino, škofijskih odborov za mladino in z njimi povezanih subjektov je tudi, da nudijo podporo organizacijam – župnijam, združenjem, gibanjem, redovom. Tudi tu so možne mnoge oblike, na primer:

  • skupno usposabljanje nosilcev,
  • ustrezno financiranje,
  • strokovne podlage,
  • jasna merila za izvajanje mladinske pastorale,
  • priprava gradiv,
  • priložnosti za medsebojno sodelovanje (skupni projekti, skupna spletna stran …)

Mladinska pastorala ni definirana

Na konferenci je bilo ugotovljeno, da je za izvajanje podpornih ukrepov najprej potrebno opredeliti mladinsko pastoralo in nosilca. Šele ta dva dokumenta, bosta, ko bosta sprejeta na medškofijski ravni, omogočala tudi boljši razvoj ostalih ukrepov. Njuno sprejetje bi prineslo delne odgovore na cilje mladinske pastorale, njeno identiteto, področja dela, pa tudi seznam kompetenc nosilcev.

Tema dvema ukrepoma pa morajo slediti naslednji, kot na primer medsebojno usklajevanje različnih usposabljanj, določitev jasnejših meril za vstop v Medškofijski odbor za mladino, razvoj skupne platforme vseh izvajalcev mladinske pastorale, seznam izvajalcev usposabljanj in drugi.

  1. narodna konferenca o mladinski pastorali bo predvidoma potekala v jeseni 2016.

Zapisal: Matej Cepin, vodja konference
Foto: Neža Repanšek

Tags: , ,


Back to Top ↑

UA-42404711-1