Poslovni podatki

Direktor zavoda: Matej Cepin
matej@socialna-akademija.si

Predsednik sveta zavoda: dr. Matija Cencelj
matija@socialna-akademija.si

 

Poslovno poročilo za leto 2022

Poslovno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022.

1. Poslanstvo Socialne akademije
Posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine. Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe. Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

2. Način delovanja in dejavnosti
Na Socialni akademiji podpiramo posameznike, da pridobivajo državljanske kompetence ter se povezujejo v skupine. Skupinam in organizacijam pomagamo, da razvijajo inovativne družbene pobude, v skladu s svojimi poslanstvi učinkovito odgovarjajo na potrebe okolja ter se povezujejo v koalicije. S koalicijami, skupnimi dejavnostmi in strokovnimi prispevki pa gradimo družbo človekovega dostojanstva.

Tri ravni delovanja
Zato na Socialni akademiji delujemo na treh ravneh:

 • Smo izobraževalni center, v okviru katerega lahko posamezniki pridobijo državljanske kompetence.
 • Smo inkubator družbenih pobud, v katerem lahko skupine in organizacije pridobijo prostor, opremo, svetovanje, mentorstvo, finančna sredstva in koristne povezave.
 • Smo pa tudi možganski trust, ki s članki, publikacijami, zagovorništvom in sodelovanjem v strokovnih skupinah oblikuje družbo z več človekovega dostojanstva.

3. Programi v letu 2022

V letu 2022 so na Socialni akademiji potekali naslednji programi:

 • Mladinski program,
 • Inkubator 4.0,
 • Mladinski delavec,
 • Usposabljanja in delavnice,
 • Javna dela,
 • Socialni teden,
 • Ustvarjalni digitalni prostori,
 • ArtDiCo,
 • Počimo mehurčke,
 • Usposabljanja pedagoških delavcev,
 • Multimedijski center,
 • Težke teme,
 • Študijski krožki,
 • 10 ključnih stvari,
 • Premagajmo BLAST,
 • razgledan.si,
 • School21,
 • Mednarodne mobilnosti,
 • Game of your memories,
 • podpora družbenim pobudam,
 • sodelovanje v mreži Kroj.

V letu 2020 smo zabeležili 225 dogodkov, od tega:

 • 75 delavnic,
 • 28 usposabljanj,
 • 16 svetovanj,
 • 10 študijskih krožkov ali projektnih ekip,
 • 28 mednarodnih dogodkov,
 • 9 javnih dogodkov,
 • 7 ostalih dogodkov.

Dogodkov se je skupno udeležilo več kot 2.763 udeležencev.
Skupno trajanje dogodkov je bilo več kot 1.852 (pedagoških) ur.

4. Pomembnejši dosežki

Pomembnejši dosežki v letu 2022 so bili:

 • opredelitev vrednot Socialne akademije,
 • prenova celostne grafične podobe,
 • prenova sistema spletnega komuniciranja,
 • nadaljnji razvoj digitalnih oblik izobraževanja,
 • otvoritev portala razgledan.si,
 • dodatna, nova trajna partnerstva z izobraževalnimi institucijami,
 • nadaljnji razvoj novih didaktičnih metod in pristopov (npr. soba pobega za izobraževalne namene, izobraževalne namizne igre, digitalno pripovedovanje zgodb),
 • intenzivno poglabljanje v tematiko dialoga (medkulturni, medreligijski).

5. Spletna prisotnost

Na Socialni akademiji smo v letu 2022 vzdrževali 8 lastnih spletnih mest:

 • socialna-akademija.si
 • socialniteden.si
 • popotniskonovinarstvo.si
 • 10kljucnihstvari.si
 • Abc.socialna-akademija.si
 • inkubator40.si
 • socialna-akademija.si/ferdo

Redno smo vzdrževali račune na Facebooku.Prisotni smo na Youtubu (več kot 1.850.000 ogledov in več kot 3.200 naročnikov) in na portalu ISSUU.

Približno dvakrat mesečno preko elektronske pošte razpošljemo obvestila Socialne akademije.

 

Letno finančno poročilo 2022

Podatki iz bilance stanja

 Leto 2022  Leto 2021
 Sredstva 567.903,53 567.241,37
 Dolgoročna sredstva 169.659,87 178.397,13
 Kratkoročna sredstva 398.243,66 388.844,24
 Obveznosti do virov sredstev 567.903,53 567.241,37
 – Lastni viri 421.576,27 362.141,46
 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 9.256,78 17.398,68
 – Dolgoročne obveznosti  0,00  0,00
 – Kratkoročne obveznosti 137.070,48 187.701,23
– Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  0,00  0,00

Vse vrednosti so v EUR s centi.

Podatki iz izkaza poslovnega izida

 Leto 2022  Leto 2021
Čisti prihodki od prodaje 34.760,31 39.624,52
Subvencije, dotacije, … 252.824,32 174.456,84
Drugi poslovni prihodki 8.141,90  42.151,81
Kosmati donos od poslovanja 295.726,53 222.849,34
Poslovni odhodki 238.913,37 201.666,27
– Stroški blaga, materiala in storitev 136.223,06 94.766,63
– Stroški dela 93.434,05 98.020,08
– Odpisi vrednosti 9.256,26 8.379,56
– Drugi poslovni odhodki 0,00 500,00
Presežek poslovnih prihodkov 56.813,16 21.183,07
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 4,27 4,37
Razmerje med najvišjo in najnižjo izplačano plačo,
preračunano na polni delovni čas
1,55 / 1 1,68 / 1

Vse vrednosti so v EUR s centi.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1