Poslovni podatki

Direktor zavoda: Matej Cepin
matej@socialna-akademija.si

Predsednik sveta zavoda: dr. Matija Cencelj
matija@socialna-akademija.si

 

Vsebinsko poročilo za leto 2020

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo

Poslovno poročilo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020

1. Poslanstvo Socialne akademije
Posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine. Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe. Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

2. Način delovanja in dejavnosti
Na Socialni akademiji podpiramo posameznike, da pridobivajo državljanske kompetence ter se povezujejo v skupine. Skupinam in organizacijam pomagamo, da razvijajo inovativne družbene pobude, v skladu s svojimi poslanstvi učinkovito odgovarjajo na potrebe okolja ter se povezujejo v koalicije. S koalicijami, skupnimi dejavnostmi in strokovnimi prispevki pa gradimo družbo človekovega dostojanstva.

Zato na Socialni akademiji delujemo na treh ravneh:

 • Smo izobraževalni center, v okviru katerega lahko posamezniki pridobijo državljanske kompetence.
 • Smo inkubator, v katerem lahko skupine in organizacije pridobijo prostor, opremo, svetovanje, mentorstvo, finančna sredstva in koristne povezave.
 • Smo pa tudi možganski trust, ki s članki, publikacijami, zagovorništvom in sodelovanjem v strokovnih skupinah oblikuje družbo z več človekovega dostojanstva.

3. Programi v letu 2020

V letu 2020 so na Socialni akademiji potekali naslednji programi:

 • Mladinski program,
 • Inkubator 4.0,
 • Mladinski delavec,
 • Inkubator solidarnosti,
 • Usposabljanja in delavnice,
 • Zaposlitveni programi (izobraževanje na delovnem mestu, javna dela),
 • Socialni teden,
 • Sodelovalni prostor,
 • MotivAction – usposabljanje mladih za karierno odličnost,
 • Počimo mehurčke
 • Multimedijski center,
 • Študijski krožki,
 • 10 ključnih stvari,
 • Popotniško novinarstvo,
 • Why Youth Work is Good,
 • Multimedia Ninjas.

V letu 2020 smo zabeležili 225 dogodkov, od tega:

 • 104 delavnice,
 • 36 svetovanj,
 • 47 usposabljanj,
 • 10 študijskih krožkov ali projektnih ekip,
 • 9 krajših javnih dogodkov,
 • 6 posvetov oz. konferenc,
 • 5 mednarodnih dogodkov,
 • 4 moderiranja,
 • 2 dogodka uličnega dela in
 • 1 koordinacija več dogodkov.

Dogodkov se je skupno udeležilo več kot 2.850 udeležencev.
Skupno trajanje dogodkov je bilo več kot 1.600 (pedagoških) ur.

4. Spletna prisotnost

Na Socialni akademiji smo v letu 2020 vzdrževali 8 lastnih spletnih mest:

 • socialna-akademija.si
 • socialniteden.si
 • popotniskonovinarstvo.si
 • 10kljucnihstvari.si
 • abc-of-youthwork.eu
 • inkubator40.si
 • socialna-akademija.si/ferdo

Redno smo vzdrževali 3 račune na Facebooku SocAkadem, popotniskonovinarstvo, Inkubator40.
Prisotni smo na Youtubu (več kot 1.550.000 ogledov in več kot 2.450 naročnikov) in na portalu ISSUU. Približno dvakrat mesečno preko elektronske pošte razpošljemo obvestila Socialne akademije.

Letna poročila preteklih let in ostale publikacije si lahko ogledate na portalu ISSUU.

 

Letno finančno poročilo 2020

Podatki iz bilance stanja

 Leto 2020  Leto 2019
 Sredstva  455.358,77  389.045,11
 Dolgoročna sredstva  183.779,15  213.550,01
 Kratkoročna sredstva  271.579,62  175.495,10
 Obveznosti do virov sredstev  455.358,77  389.045,11
 – Lastni viri  339.888,25 296.015,98
 – Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  25.540,58  33.682,46
 – Dolgoročne obveznosti  0,00  0,00
 – Kratkoročne obveznosti  89.929,94  59.346,67
– Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  0,00  0,00

Vse vrednosti so v EUR s centi.

Podatki iz izkaza poslovnega izida

 Leto 2020  Leto 2019
Čisti prihodki od prodaje 19.770,72  11.646,40
Subvencije, dotacije, …  177.337,18  190.696,11
Drugi poslovni prihodki  29.970,38  42.151,81
Kosmati donos od poslovanja  227.078,28  244.494,32
Poslovni odhodki  183.263,20  230.748,16
– Stroški blaga, materiala in storitev  73.142,42 124.907,74
– Stroški dela  101.834,82  97.601,92
– Odpisi vrednosti  8.265,96 8.238,50
– Drugi poslovni odhodki  20,00 0,00
Presežek poslovnih prihodkov 43.815,08 13.746,16
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 4,31 4,93
Razmerje med najvišjo in najnižjo izplačano plačo,
preračunano na polni delovni čas
2,05 / 1 2,02 / 1

Vse vrednosti so v EUR s centi.

 
 

Predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov organizacije v letu 2020

 • Razvoj digitalnih oblik izobraževanja in moderiranja,
 • dolgotrajna usposabljanja mladih za prepoznavanje osebnega poslanstva in aktivnost v družbi preko projekta Inkubator 4.0,
 • nadaljnji razvoj sistematičnega dela z družbenimi pobudami,
 • razvita in postavljena prva izobraževalna soba pobega (t. i. escape room),
 • širjenje uporabe zvočnega studia in pridobivanje kompetenc za snemanje podkastov,
 • izdaja štirih publikacij v okviru projekta MotivAction,
 • trajna partnerstva z izobraževalnimi institucijami,
 • visoke udeležbe na spletnih usposabljanjih (zlasti na finančni pismenosti za mlade),
 • usposabljanje učiteljev za iskanje osebnega poslanstva.

Comments are closed.

Back to Top ↑

UA-42404711-1