5.1.7 Propaganda

Namen dejavnosti Udeleženci se zavedajo nevarnosti mehanizmov propagande.
Čas 60 minut.
Velikost skupine 10–20 udeležencev
Prostor /
Metoda Fotogovorica in analiza primera.
Potek dejavnosti Po prostoru razporedimo fotografije, ki predstavljajo raznolike vrste propagande (preteklih in sedanjih političnih režimov, strank, gibanj ipd.). Udeležence prosimo, da si izberejo sliko, ki jih najbolj nagovori. Razdelimo jih v manjše skupine ter jih prosimo, da propagandni material analizirajo v skladu z naslednjimi smernicami:

1. Opis fotografije.
2. Elementi fotografije: barva, stvari in ljudje, obrazna mimika, ton glasu, uporaba besed ipd.
3. Kako so ti elementi uporabljeni in kakšen je njihov odnos na fotografiji?
4. Kakšno sporočilnost želi imeti fotografija? Kakšna čustva budi?
5. Kdo je ciljna skupina?
6. Kaj želi sporočevalec doseči pri ciljni skupini?

Udeležence povabimo k deljenju ugotovitev v celotni skupini.

– Kaj vas je presenetilo?
– Kakšen vpliv menite, da ima propaganda na vas?
– Ali vedno tako analizirate propagandna sporočila, ki jih prejmete?

V zadnji fazi predstavimo ključne propagandne tehnike.

Opozorila za voditelja /
Gradiva Propagandne tehnike:

»Navadni ljudje«:
– poročevalec je skromnega izvora, je nekdo, ki mu lahko zaupamo, ima njihove interese v srcu;
– uporablja preprostejši jezik, da dosega množice in se lažje poenoti z njihovim pogledom.

»Kupček kart«:
– selektivno izpuščanje informacij;
– predstavi izključno informacije, ki so pozitivne za idejo ali predlog;
– izpusti tudi informacije, ki so morda pomembne (tudi če predstavlja resnične informacije).

»Zabavni vagon«:
– »pridruži se, saj so se ostali tudi«;
– prepričevanje naslovnika, da je ena izmed strani zmagovalna.

Poenostavljanje:
– sprememba sporočila kompleksne situacije v črno-bel izbor, npr. dobro in slabo.

Lažni vzrok in posledica:
– produkt, ideja, politični program zagotavlja pozitivne rezultate brez kakovostnega dokaznega gradiva (raziskav ipd.).

Vzdevki:
– uporaba negativnih nazivov z namenom oblikovanja sovražnega odnosa do skupine, prepričanj, idej ali institucij.

Bleščeče posploševanje:
– uporaba pozitivnih besed za posamezne ciljne skupine;
– zahtevajo odobravanje brez razmisleka (npr. uporaba besed, kot so čast, slava, svoboda, demokracija, ljubezen, država, narod ipd.).

Prenos:
– uporaba simbolov (npr. plapolajočih zastav), ki v nas prebudijo pozitivna čustva in posledično pridobijo naše odobravanje;
– uporaba nečesa, kar že spoštujemo, da pridobijo odobritev tistega, za kar nas želijo pripraviti, da sprejmemo.

Razčlovečenje:
– tistih »drugih« ne vidimo kot osebe, ampak kot kategorijo, množico, hordo.

5.1.8 Zadnja vesoljska ladja

Namen dejavnosti Udeleženci se zavedo svojih okvirov in omejitev, ki jih imajo pri dojemanju sveta.
Čas 90 minut.
Velikost skupine 8–15 udeležencev.
Prostor  
Metoda Vesoljska ladja.
Potek dejavnosti Udeležencem predstavimo naslednjo zgodbo:

»Naš planet bo čez eno uro zaradi stika s kometom razneslo. Na žalost imamo samo eno vesoljsko ladjo, ki ima pet sedežev in dovolj hrane za pet oseb. Dobili ste seznam kandidatov, izmed katerih morate izbrati, katerih pet boste poslali na vesoljsko ladjo.«

Udeležence razdelimo na vsaj dve skupini in jim naročimo, naj se dogovorijo o seznamu kandidatov. Čas jim omejimo na največ 15 minut. Ko obe skupini oblikujeta seznam kandidatov, naredimo odmor.

Med odmorom vodja k vsem vlogam doda nove informacije (npr. vloga ženska – upokojena zdravnica ipd.). Dodatne informacije dodaja po skrbnem spremljanju debate, saj je učinek aktivnost največji, kadar so nove informacije vsaj delno konfliktne z njihovimi predpostavkami.

Udeležence ponovno prosimo, naj razvrstijo kandidate in jih povabimo h skupnemu deljenju mnenj:

– Kakšno je vaše mnenje o aktivnosti?
– Ste težko dosegli dogovor o izboru kandidatov?
– Zakaj menite, da smo v aktivnost dodali nove informacije?
– Bi lahko potegnili kakšne vzporednice z resničnim življenjem?

Vprašanja se lahko nanašajo tudi na njihovo debato npr.:

– Zakaj mislite, da je policist moški? Je vsak policist jezen in nasilen?
– Zakaj ste Afričana opredelili kot temnopoltega moškega?
– Zakaj ste izbrali žensko, čeprav nima nobenih posebnih sposobnosti?

Opozorila za voditelja Vsak izmed nas ima svoja »očala«, skozi katera opazuje resničnost. Barva »leče« je odvisna od našega osebnega prepričanja, ampak njenega obstoja se ne zavedamo vedno in tudi, če se trudimo biti zelo odprti, se te barve ne moremo popolnoma osvoboditi. Lahko pa se zavedamo svojih okvirov in omejitev. Za aktivnost je zato pomembno, da udeleženci spoznajo, da vedno, ko posameznika postavimo v kategorijo, izgubimo nekaj – prav tisto, kar ga naredi edinstvenega. Pripišemo mu nekaj lastnosti, kljub vsemu kar res vemo o njem ali njej (vemo, da je drugačen, drugačna).

Pomembne »točke preloma«:

– vsi imamo okvirje;
– ti okvirji (stereotipi in predsodki) lahko vodijo k diskriminaciji, izključevanju in nasilju;
– stereotipov ne moremo izbrisati.

Gradiva Opisi oseb (priporočamo prilagoditev glede na skupino in obravnavane tematike).

Prva informacija Dodatna informacija (predlogi)
Atlet/-inja Prejela bronasto medaljo na paraolimpijskih igrah 2012.
Rom Ima magisterij iz biokemije.
Politik Je mladoleten/-a in iz skrajno desničarske stranke.
Afričan/-ka Svetlopolta, plavolasa in modrooka oseba iz Cape Towna.
Policist Prostovoljec v mirovnih silah, dela za Amnesty International.
Doktor Doktor prava.
Ženska Ima 78 let.
Migrant Ameriški menedžer, ki dela za Volkswagen v Nemčiji.
Rabin Rojen je bil v Etiopiji.
Slepa oseba Zdravilec in biolog.

5.1.9 Pravi mož

Namen dejavnosti Ozavestiti občutke ob prizadetosti, spoznati načine sprejemanja in procesa odpuščanja.
Čas 30 minut.
Velikost skupine 5–15 udeležencev
Prostor /
Metoda Individualno delo z refleksijo.
Potek dejavnosti Udeležence razdelimo v skupine in si z njimi ogledamo izsek iz filma O izgubljenem sinu. V skupinah udeleženci na samolepilne listke napišejo čim več občutkov, ki jih doživljajo, in misli, ki jih preplavijo ob soočenju očeta z izgubljenim sinom. Prosimo jih, naj pišejo o občutjih, ki preplavljajo sina.

Skupine predstavijo, kar so napisale na listke, in jih nalepijo v skupna »možička« – sina (na enem velikem plakatu). Obrazložimo jim, da so listki nalepljeni v notranjost možička, ker so simbolično ti listki del njih.

Ko se udeleženci soočijo s temi občutji (jih sprejmejo), jim obrazložimo, da odpuščanje lahko razumemo tudi kot priložnost, da dopustimo tem občutjem da gredo ven (na posebni list), da sicer lahko kaj tudi ostane, zelo pomembno pa je, da v možičku ostane prostor za lepe občutke.

Prosimo jih, da zabeležijo, kakšna občutja preplavljajo očeta ob njunem soočenju. Zraven slike »možička« damo napisane različne možnosti soočenja z občutki, ki se porajajo ob takšnem srečanju, na voljo imamo tudi prazne liste, da lahko kakšno možnost tudi dopišemo.

Možnosti soočenja (soočenje kot spuščanje, prepuščanje, nov prostor):

– pogovor z osebo, ki ji zaupam,
– molitev,
– razmišljanje,
– pisanje,
– pogovor s strokovnjakom,
– ubeseditev občutkov in ustrezno izražanje,
– čakanje na primeren čas za naslednji korak.

Izpostavimo lahko tudi možnost zanikanja; nekaj listkov ostane na dnu »možička« pod napisom zanikanje.

V zadnji fazi udeležence prosimo, naj v (sedaj bolj praznega možička) položijo listke (srčke) z napisi občutkov ob odpuščanju (po odpuščanju dejansko nastane prostor za ljubezen): mir, sprejemanje, toplina, odprtost, zaupanje, upanje, veselje, hvaležnost.

6. Viri in literatura

Bahovec, Igor. 2012. The Meaning of Culture for Reconciliation: Dialogue, Memory and Community. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 249–258. Zürich in Münster: LIT.

Bajec, Anton. 2000. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Založba ZRC. Elektronski vir, dostopen na http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (zadnji poskus dostopa 29. 9. 2016).

Bohm, David. 1996. On Dialogue. New York: Routledge.

Buber, Martin. 1999. Dialoški princip. Ljubljana: Društvo 2000.

Deželak Barič, Vida. 2012. Prvi pravi popis – v vojnem in povojnem nasilju je umrlo 6,5 % Slovencev. Intervju, objavljen na multimedijskem portalu MMC RTV Slovenija, 10. 6. 2012. Elektronski vir, dostopen na http://www.rtvslo.si/slovenija/prvi-pravi-popis-v-vojnem-in-povojnem-nasilju-je-umrlo-6-5-slovencev/284939 (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Erzar, Tomaž. 2013. Pogoji odpuščanja. V Odstiranje zamolčanega: zbornik prispevkov, ur. Damjan Hančič, Gregor Jenuš in Neža Strajnar, 176–182. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo.

Flere, Sergej, Rudi Klanjšek, Miran Lavrič, Andrej Kirbiš, Marina Tavčar Krajnc, Marko Divjak, Tjaša Boroja, Barbara Zagorc in Andrej Naterer. 2014. Slovenian Youth 2013: Living in Times of Disillusionment, Risk and Precarity. Maribor: Center za raziskovanje postjugoslovanskih družb; Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung. Elektronski vir, dostopen na http://projects.ff.uni-mb.si/~cepso/web/wp-content/uploads/2013/07/Study-final-web.pdf (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Isaacs, William. 1999. Dialogue: The Art Of Thinking Together. New York: Doubleday.

Krašovec, Jože. 2000. Med krivdo in spravo. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.

Lavrič, Miran, Sergej Flere, Marina Tavčar Krajnc, Rudi Klajnšek, Bojan Musil, Andrej Naterer, Andrej Kirbiš, Marko Divjak in Petra Lešek. 2011. Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Maribor: Aristej. Elektronski vir, dostopen na http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/Mladina_2010_Koncno_porocilo.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Mezirow, Jack. 1997. Transformation Theory: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 1997: 5–12. Elektronski vir, dostopen na http://www.esludwig.com/uploads/2/6/1/0/26105457/transformative-learning-mezirow-1997.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Platovnjak, Ivan. 2014. Dar novega življenja: pogovor z jezuitom p. dr. Ivanom Platovnjakom o odpuščanju. Božje okolje 39 (2): 6–9.

Simončič, Barbara. 2012. The Horizons of Reconciliaton After Traumatic Experience. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 267–274. Zürich in Münster: LIT.

Zgodovina Slovenije – SIstory. 2016. Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej. Elektronski vir, dostopen na http://www.sistory.si/zrtve (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Taylor, Edward W. 1998. The Theory and Practice of Transformative Learning: A Critical Review. Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. Elektronski vir, dostopen na http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED423422.pdf (zadnji poskus dostopa 5. 10. 2016).

Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. S., Heinze, L., Neufeld, J. E., Shorey, H. S., Roberts, J. C, in Roberts, D. E. 2005. Dispositional Forgiveness of Self, Others, and Situations. Journal of Personality, 73, 313-359.

Toš, Niko, Slavko Kurdija, Živa Broder, Rebeka Falle Zorman, Tina Vovk in May Doušak. 2014. Politbarometer 6/2014: junij 2014. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja. Elektronski vir, dostopen na http://www.cjm.si/ul/2014/PB_6_14.pdf (zadnji poskus dostopa 4. 10. 2016).

Trontelj, Jože. 2012. On the Duty to Learn From History. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 25–31. Zürich in Münster: LIT.

Žalec, Bojan. 2012. Reconciliation: A Conceptual Analysis. V Reconciliation: The Way of Healing and Growth, ur. Janez Juhant in Bojan Žalec, 87–95. Zürich in Münster: LIT.

7. O avtorjih

Kaja Kosec je dvakratna magistrica teologije in verskih študij in v Za dialog usposablja posameznike in kadre v dialogu, etiki in krepostnem voditeljstvu. Predana je raziskovanju in apliciranju dialoga v prakso ter treningu dialoških veščin. E-naslov: [email protected].

Kristina Kosmač je specializantka psihodinamske psihoterapije in magistra teologije. Na Socialni akademiji sodeluje pri projektu 10 ključnih stvari kot vodja različnih delavnic za mlade in trenerka mehkih veščin. Zanimajo jo medčloveški odnosi in raziskovanje poti do bolj polnega življenja. E-naslov: [email protected].

Mario Plešej je magister znanosti na področju politologije. V Socialni akademiji od leta 2011 deluje kot izobraževalec in raziskovalec, zlasti na področju spominjanja in sprave. E-naslov: [email protected].

Matej Cepin je mladinski in skupnostni delavec, menedžer v nevladnih organizacijah in izobraževalec. Vodi Socialno akademijo. Je tudi avtor več publikacij z omenjenih področij. E-naslov: [email protected].

Mojca Galun je univerzitetna diplomirana inženirka računalništva in informatike. Od leta 2008 se ukvarja z neformalnim izobraževanjem v nevladnih organizacijah, predvsem kot trenerka mehkih veščin in fasilitatorka. E-naslov: [email protected].

Neža Repanšek je diplomantka mednarodnih odnosov, trenerka človekovih pravic in mladinska delavka. Od 2013 vodi program 10 ključnih stvari ter koordinira mladinske pobude in mednarodne mladinske projekte Socialne akademije. E-naslov: [email protected].